ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι δραστηριότητες σχετικά με το περιβάλλον αφορούν :

  • Η εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος της περιφέρειας του Δήμου, η ευαισθητοποίηση των δημοτών και κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συνεργασιών με Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά Οργανισμούς και Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
  • Η αξιοποίηση και διαχείριση των ελεύθερων χώρων του Δήμου με τη δημιουργία χώρων περιπάτου, αθλητικών χώρων, χώρων ψυχαγωγίας και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  • Η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
  • Η οργάνωση και επέκταση των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τον καλλωπισμό και την αισθητική των οικισμών του Δήμου.
  • Η δημιουργία τμήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ηλικίας μέχρι 12.
  • Η διαχείριση του Ηφαιστειολογικού Μουσείου της Νισύρου και οποιασδήποτε άλλης υποδομής, στα πλαίσια της ευρύτερης διαχείρισης του ηφαιστείου της Νισύρου.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς, δημόσιους, πανεπιστημιακούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων και ενεργειών, με σκοπό την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Νισύρου. Συμμετοχή σε αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις.