ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το πρακτικό αριθ. 2 στις 21/02/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : “Έγκριση απόφασης ΔΗΚΕΝ με αριθ. 3/2020 με θέμα «Κατάρτιση και Ψήφιση
Προϋπολογισμού 2020”